She'ri az ==> Ebrahim Saba <==
                                     | =. 
                                > _w  o |_)_ 
                                 /      
							    ---------------

               .  | . :  | |    . |   | :    c  
             > q_,_  |_,_,_c | |_o  __,_ |_7_  | _  __,_w_ > 
              / .           .   . .  /  .  :  

         .  | .       c    ..           =   ~
      > q_,_  |_9,_p  q   q_w  q  __,_,_7_o  q   _o _)  . |
       / .       /  / /   /    .    /  (_S  /  (_) 

     | : .       c     :  ..      c   /       ~
    > |_,_9  . _o  o_w_7  _  q_  __,_w_o  o_w_7 4_)  o >  . |
         (_)   (  c  /.  /       (  c    (   (_) 

           .  | . c ~               |  /     =
         > q_,_  |_,_w |  o_8_  o ]_ > q >  . _ | 4_)   _ q_)
          / .       (  .   :  /   (_):     (_S: / 

           | . | =  | /       c     . |.   /  . | 
         . |_7 _|_)  |_) > q_  o q_w_c  q   |_  4_)  o_ |> 
         (_)  /   /    /.   /    /  /      (   

         .  | |   . |.      c   :  |     |  /  |
       > q_,_  |> | q   |_  q  o q_w_c  q_ _D  . _ | (_)_,_|
        / .     /  /   /   /    (/: /   (_):    : 

           c    |     |.  :   c  .   |     | 
          ]_w  . |_ _8_o |_  q_   w_ q_7  . |_ _8_o  |_ 
        (_S    (_) . /      /  (_/ : /  (_) . /    . 

          .  | .            | :     |  c    |
       > q_,_  |_9 q  o_w   q     |]_,_w q >  _D _w  . _ |
        / .    /  (  /  /  (_S /    /    /   (_): 

              |     . .    .     :         
             > | _o  o ]_,_7   >   __,_,_o   o _8_7  _ 
               /       (_S  /  .  :  /   / c  /. 

         .  |     | . .   =   |  :  . |   . .    |
      > q_,_  |_7_  . |]_,_7  |_)   | q_   | o ]_,_7  . _ |
       / .   . .  (_)     (|  (_S  /  /       (_): 

         c    =  :       c: ~ .      /    . /|
        ]_w  o _) q_  _8_o   w_ |    | >  4_)  . q_,_)|
           ( /  /  /    (_/   /  (|     (_) /   

               .  |    | |.         | =.   =  
             > q_,_  |_o   |q | _w  , > _w  o |_)_  _)_ > 
              / .     / / /     /       / :  				- Behnam

=begin=
 
ngah srd
dySb tra bjanb ma aetna nbvd
An grmy v mHbt v Svr v Cfa nbvd
An dm kh GSm mst tv br GSm mn ftad
gvyy kh ayn dv~dydh bhm ASna nbvd
danm kh naz v eSvh bvd kar glrKan
lyk ayn Tryq eSvh v naz v ada nbvd
ba mhrban KvyS tv na~mhrban Sdy
ayn SrT dvstdary v rsm vfa nbvd
br Ghrh rqyb zdy Kndh mrad
ayn Kndh az tv ay gl Kndan bja nbvd
aknvn kh dl z AtS mhr tv grm Sd
dygr ngah srd, szavar ma nbvd

=end=
Poetry Home Page