She'ri az ==> Hooshang Ebtehaj <==
                                     |  
                                    4_|,_p 
								    -------
                                       

           .     | c      .  c .    c /   :  | 
        o_  q_7_   _ | _w  q  o_,_,_,_w_,_  __,_w_)_  q_  |_ 
       ( : / / .  (_S. /   /  ( :  :  .  .   :  /   . 

               .     ~  : .    =      |~  c: ~
            o_  q_7_   _ | 4_,_7q_w  _)_7 q  > q_||  w_ |
           ( : / / .  (_S.     /  / .  /   /  (_/  

       ..     :       =      : .    :   | . /   
       __,_w_o  q_    q_w_,_) q_7  o_,_,_9_,_  q_   |_,_)  > 
            /  (_S /  :  /c  ( :   :.  /  /    /  

             .     |:   : .  ~ .. .   =    ..   
         o_  q_7_   _ |_  4_,_7_ q | __,_ > _)  >  __,_w > 
         ( : / / .  (_S.      : /      /  /       

      ..  |   c  .   | | |             |      
      __,_w |   w q_7  o | |_|>  |,_p q  4_w q_w q  |_  4_w q_ 
           (_/ /  (  /    (|  /    /  /  .    /. 

            .     |      = .    .  .  |    | 
         o_  q_7_   _ |_   q  (_)_,_7 4_o _o   |_  o > |_ 
        ( : / / .  (_S. . /  /    c    /  /  .    . 

       c     |.    /    :    c   .   |   . |    
       w_,_  . |   . _)  _7]_o  ]_,_w  q_7 4_ |_w   |  _,_w 
     (_/ :c  (_) /  (_)  (_     :  / /   :    /  / c  

              .     |  c   :   / | .   | . |  / . /
          o_  q_7_   _ |_8_w  _,_  (_)_|_9   |]_ |_o_)  _)
          ( : / / .  (_S.     / :       /      / 

    |    ..  | ..        /        :   c    c  
    |_,_  , __,_w | __,_w_o  4_7 4_)  o _,_o_  q_  o_w_7   w_,_ 
     :.             c    ( / : .  /  (  c  (_/ :c 

        .     |.        | :      c |  c  .    |: 
     o_  q_7_   _ |_   _o  . |_,_w_o   _w |_,_w q_7 4_  |_ 
    ( : / / .  (_S.   (_S   (_)      (_S   .  /   .   

         ..  :    |   |              |    |  
         __,_w_  __,_|  o |_7 4_c _7  . _,_o_8  4_ |_w  4_|,_p 
             .   (  .    /.  (_) :    :       

              .     | c      . | .  . ..    |. . 
          o_  q_7_   _ | _w  q  o_,_ |q_7_  _e_   _| _c 
          ( : / / .  (_S. /   /  ( :  / .  /   (_S /  				- Behnam

=begin=
 
Clh
ba tv ykSb bnSynym v Sraby bKvrym
AtS~Alvd v jgr~svKth Aby bKvrym
dr knar tv byftym Gv gysvy tv mst
dst dr grdnt AvyKth taby bKvrym
bvsh ba vsvsh vCl dlaram KvS ast
badh ba zmzmh Gng v rbaby bKvrym
spr az sayh KvrSyd qdH kn zan pyS
kz kmandar flk tyr Shaby bKvrym 
pyS GSm tv bmyrm kh Gh mst ast, bya
ta bh KvSbaSy mstan my naby bKvrym 
Clh sayh hmyn jreh jam lb tst
Qzly nQz bKvanym v Sraby bKvrym

=end=
Poetry Home Page