She'ri az ==> Hossein Beizaii <==
                                      | =
                                    _8 |_)
                                   (_S   
								   ----------

             | =    |   :    . /   |    |    
           _8 |_)   _8 |_o  q_ _  ]_,_) o q_|_7  o_|>   > 
          (_S    (_S     / /c      / .  (    /  

          | =    |     | c    c   |   . |   c   
        _8 |_)   _8 |_,_w  o |_w  > q_w  o |_o   |  . _w q  
       (_S    (_S   :   (     /       /  (_)  / / 

              |  c         |    c: ~.      |: 
        > q_w_7  . |_o_w_7 4_  > q >  |_o   w_ |  > q   |_ 
         /   (_)   c  .   /      (_/  /   / /   

            | =    ~  : .       .    ~    c  .
          _8 |_)   _8 | 4_,_7q_w  | >    o  | _   w q_7
         (_S    (_S      /   (|   /  ( / /.  (_/ / 

       . /   |   /        .  :     |      / |: 
      o_,_)   |_7 (_)_,_w  q  o _  q_  . _o |>  _  4_) |_ 
     (    (_S .    .   /  ( /  /  (_)    /.      

           | =    |       .  c .     |  .     
         _8 |_)   _8 |   _w  o_,_,_w_,_     |_,_c  . q_7
        (_S    (_S  /  /   (  :  .  (_S /  .   (_) /c 

         c      =     . |   |..  ..   .   | :  . 
       > q_w  4_7 , _)_ >  __,_ |_7  _D_  __,_w_,_  o |q_  _7
        /   c   / :   .   .  /      :  (  /  /. 

         | =    | =.      . |            . /  =
    ?   _8 |_)   _8 |_)_  _8_o   |  . _o    q_w   _,_)  _)
      (_S    (_S     /    /  (_)   (_S /   (_S   / 

      c     |        ..        .   =      | 
    __,_w  . _o |>  q  . _o  __,_w >   _8 ]_  _)  . _o  > |> 
    .    (_)    /  (_)        (_S    /  (_)     

           | =    |     | /  . /  / c |   |  | : 
          _8 |_)   _8 |_,_w   |_) ]_,_) (_)_w |   | o _D_o 
        (_S    (_S   c   /           (_S   /   
			- Behnam

=begin=
 
gahy
dr dlm jlvh knd prtv mahy gahy
rvSn az mah Svd Sam syahy gahy
ta rvd zAtS ma dvd bh GSman Hsvd
KvS brArm z dl svKth Ahy gahy
ta kh br damn tv nrm v sbk jay knm
Gvn Qbary bnSynm sr rahy gahy
jz tvam nyst nXr janb dygr, Gh Svd
gr kny svy mn az mhr ngahy gahy ?
dad mn gr ndhy dst mn v damn Sb
qTrh~ay aSk knd kar spahy gahy

=end=
Poetry Home Page