She'ri az ==> M. Sepand <==

                              : c        
                              q_w_c    > ]_o 
                              (/    (_S    
							  -------------------

          . =     |     . | |:   /  : c        
        o_  ]_) >  . |_7  _w   | |_  4_)  q_w_c    > ]_o 
       ( : /  /   (_) .  /   /       (/    (_S    

       . =     | .           /     c      . |
    o_  ]_) >  . |_   q  > q_w  q  o_) q   w_,_  _w   |
    ( : /  /   (_) : /  /   /   /  (   /  (_/ :.  /   / 

         | |    c   .    | ..  .     / |:       
       . |_|> ]_,_w  q_7   _8 |q_7_ q_7 4_  4_) |_    > ]_o 
       (_)     :  / /  (_S  /  /   .       (_S    

          . =     ~ . |      . | / c  |    c    
       o_  ]_) >  . |  | q  o_,_9 |_)_w_  |  __,_w  | > 
       ( : /  /   (_)  /  /  ( :    .  /  .    (|  

           | c |   |  c    |     .   . |    . = 
          . |_w_ | q  |_o_w  q  |_o  . _7_w   |  o_  ]_)_ 
         (_)  :  /      /     (_)    /  ( : /  . 

          . =     |       . |      |. . |    . |
        o_  ]_) >  . |_,_  q   _ |_e_o  q  _D_9_|  _w   |
       ( : /  /   (_)  :.  /  (_S     /      /   / 

  ..      | c     c    |          = .         |
  __,_w   > |_w  . _o_w >  4_ |_o  | ]_7 q  (_)_,_7 4_o_8  . _ |
     (_S     (_)     :    (| .  /    .      (_): 

         . =     | .   ..  . |     : . =      . |
       o_  ]_) >  . |_   o_7   | q  . _,_9_)   ]_   |
      ( : /  /   (_) . /  (  /  /  /  (_)    (_S .  / 

        .    /| .         |    ..       ..   
     o_,_8_,_   _)|_7  o > _o  . |_o_8  __,_w >   >  __,_w > 
     ( :  .  (_S    (  /   (_)          /       

          . =     | | .    |   | | .   |.     . |
        o_  ]_) >  . |_|_9  . _ |  . |_|_9  o |_  _w   |
       ( : /  /   (_)     (_).  (_)     (    /   / 

   "  c  . ..    |        ~  . /     . |.    : |" 
     w_ q_7 __,_o_8  |_  q_7  o_  | __9_) 4_   _ |_  4_o_o_| 
    (_/ : /        .  /c  ( : /      .  (_S        

          . =     |  c     =.       .      . |
        o_  ]_) >  . |_8_w  . _,_)_     o _9_w  _w   |
       ( : /  /   (_)     (_) :  /  (_S  /    /   / 

      ..     = ..    .   | .|      |     | .  = . . 
      __,_w   _)_,_  > q_7  . |_,_D q   _  |_o  4_o |_,_,_)]_  
         (_S     /  (_)    / (_S.         :   / 

       . =     | . . /   .  .     = ..    | . | |  
     o_  ]_) >  . |_,_9_) . _,_ q_7 q_7 (_)_,_  . _ |  | |_o 
    ( : /  /   (_)     (_) : /  /c      (_):  /    
		- Behnam

=begin=
 
mddy eSq
mddy eSq kh ta az sr jan drgZrym
az sr byS v km v svd v zyan drgZrym
mddy ta kh bh KvnKvahy KvrSyd~dlan
dl Sb ra bSkafym v az An drgZrym
bgZrym az sKn ma v Sma v aySan
az sr lfX v meany v byan drgZrym
ayn hmh jng v jdl mayh dSmn Sady~st
az bdy gftn v az zKm zban drgZrym
dst dr dst hman mrdm Kaky bnhym
az sr nam flan abn flan drgZrym
"lqmh nany bh kf Arym Gv ba hmt KvyS"
az sr sfrh~y rngyn Shan drgZrym
zndgynamh ma by~vTnan Kvd nngy~st
ma az ayn nng Gv Kvnyn~kfnan drgZrym

=end=
Poetry Home Page