She'ri az ==> Parsay toisar-kani <==
                                     |  
                                     |]_7
                                      . 
									 ------

   |   . |     .  |     |   . |           /   
   |]_7 ]_ |_o  > q_7  |_  q   |_ >   |  . _o  . q_7 4_)  _8 
    .       /  / :  /  / :   /  (_)   (_) /c    /  

     |   . | c . |      . |  |      . |    .    .
     |]_7 ]_ |_w_9 | o ]_ >   | , |]_7  | >   | >  q_7  . q_7
      .         :   /    .  (|   /   / /  (_) / 

           |     c    |     | |    |   |   . |
          o | o > _o _  . _D q  . | |_    |_8_,_ |]_7  |
         (    /  /c  (_)  /  (_) / :  (_S   ::  .  / 

        |   . |     : c  . .. .   . /   =       
        |]_7 ]_ |_o  . _,_w_ q_7 __,_7 >  _)   _) _  q_7_o_8 
         .      (_)  : /     /   /  (_S /.  /c   

        =|  .  =   .   ..           . |      
       _)| ]_,_ q_)  . _7_w  __ ]_7q  4_c q_o_7_o   | q >  _8 
       /    : /  (_)       /    / .   /  /   /  

       |   . |    .     |   |     =   .    =
       |]_7 ]_ |   . _7_w  |_,_|_  , |]_7 ]_ q_)  . _7_w  |_)
        .    /  (_)    (| . .    .  : /  (_)    (| 

    ..  |  =     ||      c  |     . :  .     ||. 
    __,_w |  _)_ >   _||_7 q   q_w  |    w_9_o  c _o  4_||_ 
        / :   (_S    /  / /   /  (_/    (_ /      

        |   . | .      .     |    ||.   .  .   |
        |]_7 ]_ |q_7  . _o_7  c _o  , |]_7 ]_||_  o_c    q |
         .    /  (_) c  (_ /     .      (   /  / 

   . | c.   /| .      ..  c .  |       . /   | . . ~
   ]_ |_w_  o_)|_7  >  q  __,_w_w_,_  |]_7  . _o  _)  . |_,_7_ |
        (    /   /      .   .  (_)   /  (_)  c  

        |   . | c .   .    c   :   . |    |    c 
        |]_7 ]_ |_w_,_  _7 _7   w_,_,_o    |  o  |>  o_w_7
         .      .  (_ /c  (_/ . :  /  /  ( /   (  c 
			- Behnam

=begin=
 
jda
hr kh Gvn mn az dyar v yar Kvd mand jda
Kvn Kvrd az dl jda, az dydh afSand jda
az jdayyhay yaran vTn pJmrdh~am
hmGv brgy kz drKt KvyStn mand jda
hr dv az mjmveh vHdt sKn gvynd agr
gl sKn gvyd jda, blbl sKn rand jda
nalh mrQ qfs ra Svr v Haly dygr ast
av z Qm nald jda, mrQ Gmn Kvand jda
AnGnan kz mn jda bnSst v dr Kakm nSand
GSm darm az rqybS GrK bnSand jda

=end=
Poetry Home Page