She'ri az ==> Shahriar <==
                                 |   | || 
                                 | _7 |_||_7
                                  /c     
								 -------------

           |   | ||    |  .. . |  :   . |      ~
           | _7 |_||_7   _|q  __,_ |_ _o_  o_ |_7   ]_o |
            /c      (_S /     . / .  (  .  (_S   

       |   |  . |   |   | : . |      / | ||  | .   
       | _7 |_   |  o | o > |_,_9 |  . _o  4_) |_||_7 |_9 q_,_ 
        /c  c  /  (         (_)           / :. 

             ~   |     =             | c . 
           ]_o | __ | _8_w  (_) _o  ]_e_  q   _ q  |]_w q_ 
         (_S    .  /     /    .  /  (_S: / /   / 

     |   | ||     :  | .     :   .    |    = .  
     | _7 |_||_7 ,  _,_w |q_7  _o  _ > q   . _ |  | ]_)_,_w 
      /c       (_S   /  (_S   /   / /  (_):  (|     

    ..   .  :    |  .    .    | .. |    | |      
    __,_w_,_  q_    |> _9  q   q _o | __,_|_8_o  | |_o  _o_c 
       :  /  (_S  /   /  / / /          /    /   

    |   |  .    | :    |     .    |  /   /    
    | _7 |> _9  , o | q_  . |_o_8_o   q _o | (_)_  4_)  . _o 
     /c   /    (  /  (_)      / / /     :    (_)  

           |   |    . |   :  . |.    |   | . . . |. 
         o_ | o > |>   _ |q_7 q_   |_  4_  |_o  |_,_,_  |_ 
         ( :      (_S  /.  /  /    .       : /  

    |   |   |     / . |.    |. |   |     . /|  =  
    | _7 |_o  |_  , . _)  |_  . |_ |q_7 |_  . q_,_)|  _)_ > 
     /c     .   (_)  /   (_)   /.  .  (_) /    / :  

   . /       | c      | : | : c             |   ~
  ]_,_)  _o  . |_w_ _  . |_o |_,_w_o  e_o_7  . q_7  . |_o_w |
     (_S   (_)  : /c  (_)        (_ .  (_) /c  (_)    

     |   | .      .   c |    .       : . = c    
     | _7 |_,_ >  o_8    ]_w |_   _o_  . _o  o_,_9_)_w   > 
      /c   :   (   /    c (_S   (_)   (      /  

        .       /   .    .          | |   c 
        _9_w    > _)  _o_  > q_7 __,_,_,_7   _  | |_ _8_w 
       /    (_S  /  (_S    /  .  : .  (_S.  / : /   

     |   |  .:           ..  |  :   |   .     |
     | _7 |_8_,_  ,   q    _o  __,_o |_,_o  o |   _9_w  . _ |
     /c       (_S / / (_S       :    /  /    (_): 
				- Behnam


=begin=
 
Hala Gra
Amdy janm bqrbant vly Hala Gra
byvfa Hala kh mn aftadh~am az pa Gra
nvSdarvyy v bed mrg shrab Amdy
sngdl ayn zvd~tr my~Kvasty, Hala Gra
emr mara mhlt amrvz v frday tv nyst
mn kh yk amrvz mhman tv~am, frda Gra
naznyna ma bh naz tv jvany dadh~aym
dygr aknvn ba jvanan naz kn, ba ma Gra
Asman Gvn jme mStaqan prySan my~knd
dr Sgftm mn nmy~paSd z hm dnya Gra
Shryara by Hbyb Kvd nmy~krdy sfr
ayn sfr rah qyamt my~rvy, tnha Gra


=end=
Poetry Home Page